0913 358 836

Cách đính chính thông tin sổ đỏ khi bị sai sót

Đính chính sổ đỏ bị sai sót do lỗi của chủ sử dụng

Khi Sổ đỏ có sai sót mà do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ gửi cơ quan có thẩm quyền.

I. Khi nào được đính chính thông tin Sổ đỏ?

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau:

Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Như vậy, không phải tất cả các trường hợp sai sót thông tin Giấy chứng nhận đều phải có đơn đề nghị, chỉ trường hợp sai sót mà do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mới phải có đơn.

Ví dụ: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cung cấp sai địa chỉ, sai số chứng minh thư nhân dân…

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận nên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tự viết đơn sao cho đầy đủ thông tin như tên đơn, nơi nhận, thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tin bị sai sót…cụ thể:

Đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ

Đơn đính chính sổ đỏ bị sai do lỗi người sử dụng
Mẫu đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ (Ảnh minh họa)
Đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ

II. Hướng dẫn viết đơn đính chính Sổ đỏ

1. Nơi gửi:

– Nếu tổ chức có yêu cầu đính chính thông tin giấy chứng nhận thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.

– Nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu đính chính thông tin giấy chứng nhận thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.

2. Ghi chính xác thông tin địa chỉ thường trú.

3. Ghi rõ thông tin bị sai trong giấy chứng nhận, lý do sai và thông tin mới để đính chính.

4. Số giấy chứng nhận: Ghi theo số tại giấy chứng nhận đã được cấp.

5. Cấp ngày: Ghi theo ngày giấy chứng nhận được cấp.

Trên đây là các trường hợp và mẫu đơn đính chính Sổ đỏ; để được đính chính và tránh sai sót người sử dụng đất cần ghi rõ thông tin bị sai và thông tin mới để Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính theo đúng quy định.

Fanpage: https://www.facebook.com/Daotaohuanluyennhansu/

Gửi phản hồi