0913 358 836

Phí công chứng mua bán nhà đất

Phí công chứng mua bán nhà đất

Chúng tôi trích dẫn lại quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí công chứng mua bán nhà, đất được tính trên giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng, cụ thể:

STT Giá trị tài sản
hoặc giá trị
hợp đồng,
giao dịch
Mức thu Phí công chứng mua bán nhà, đất (đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu
đồng
50 nghìn Phí công chứng
2 Từ 50 triệu
đồng đến 100
triệu đồng
100 nghìn thù lao công chứng
3 Từ trên 100
triệu đồng đến 01 tỷ đồng
0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ
đồng đến 03 tỷ đồng
01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp
đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ
đồng đến 05 tỷ đồng
2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp
đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp
đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng đến 100
tỷ đồng
5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp
đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Fanpage: https://www.facebook.com/Daotaohuanluyennhansu/

Gửi phản hồi